Regulamin Konkursu Informatycznego ZSInux

§1. Wstęp

Organizatorem Konkursu Informatycznego ZSInux jest Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku.

§2. Cele Konkursu

 1. Popularyzowanie zagadnień związanych z informatyką wśród uczniów szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego.
 2. Stymulowanie młodzieży uzdolnionej informatycznie.
 3. Wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie.
 4. Rozszerzanie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży szkolnej.

§3. Zakres tematyczny Konkursu

Od uczestników konkursu oczekuje się wiedzy z zakresu:

 1. Budowy i zasady działania komputera.
 2. Oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych).
 3. Algorytmów i ich zapisywania (schemat blokowy, lista kroków).
 4. Działania Systemów Operacyjnych (MS Windows, Linux).
 5. Internet (wyszukiwanie informacji, narzędzia, chmury danych).

§4. Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa składa się z osób wskazanych przez dyrekcję Zespołu Szkół Informatycznych.
 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest nadzorowanie wszystkich etapu konkursu oraz ustalenie wyników konkursu.

§5. Organizacja Konkursu

Wszelka dokumentacja przesyłana będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:
  1. Ogłoszenie regulaminu konkursu na stronie szkoły 16.04.2014
  2. Przesłanie do szkół informacji o konkursie do 16.04.2014
  3. Przesłanie przez szkoły potwierdzenia chęci uczestnictwa w konkursie do 28.04.2014
  4. Przeprowadzenie przez szkoły eliminacji w celu wyłonienia 3-osobowej reprezentacji do 15.05.2014
  5. Przesłanie do organizatorów konkursu informacji zwrotnej o wyłonieniu 3-osobowej reprezentacji szkoły 19.05.2014
  6. Półfinał 24.05.2014
  7. Finał 24.05.2014
 2. Szkoły przystępujące do Konkursu obowiązane są do powołania opiekuna – nauczyciela, którego zadaniem jest nadzorowanie przebiegu eliminacji na terenie szkoły oraz opieka nad uczniami podczas półfinału i finału w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku.
 3. Półfinał odbywa się w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku i polega na rozwiązaniu testu wyboru oraz zadania teoretycznego.
 4. Uczestnik półfinału i finału obowiązany jest posiadać przy sobie legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Uczestnicy przybywają do Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku na własny koszt.
 5. Finał odbywa się tego samego dnia w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku i składa się z rozwiązania z wykorzystaniem komputera trzech zadań problemowych objętych zakresem tematycznym Konkursu.
 6. Do finału awansuje nie więcej niż dziesięciu uczniów, którzy uzyskali w półfinale największą liczbę punktów.
 7. Konkurs wygrywa uczestnik uzyskujący największą sumaryczną liczbę punktów w półfinale i finale.
 8. Zwycięzca otrzymuje tytuł ZSInux’a, puchar oraz nagrodę rzeczową. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują upominki rzeczowe. Wszyscy finaliści otrzymują okolicznościowe dyplomy, a opiekunowie i szkoły podziękowania za udział w konkursie.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych i spornych ostateczną decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.
 2. Adres Organizatora:

Zespół Szkół Informatycznych
Ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk
www.zsi.slupsk.pl

Regulamin Konkursu Informatycznego ZSInux

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl