Oddział Przygotowania Wojskowego

Klasa wojskowa
Informacje ogólne:
Cykl kształcenia – 4 lata.

Decyzja w sprawie utworzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego

Klasa wojskowa przeznaczona jest dla absolwentów szkół podstawowych, którzy w przyszłości chcieliby pracować w służbach mundurowych RP a zwłaszcza w wojsku.  Przygotowuje do dalszego kształcenia w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb wojskowych a także podjęcia studiów wyższych na kierunkach związanych m.in. z bezpieczeństwem narodowym czy wewnętrznym oraz uczelniach wojskowych.
W ciągu czterech lat nauki uczniowie klasy wojskowej realizują uproszczony program szkolenia podstawowego w siłach zbrojnych, zawierający m.in. zajęcia z podstaw wychowania obywatelskiego i wojskowego, podstaw prawa, szkolenia bojowego oraz logistycznego. Blok szkolenia bojowego obejmuje naukę strzelectwa, taktyki, rozpoznania, obrony przed BMR, terenoznawstwa, łączności, ratownictwa medycznego, zasad SERE oraz ochrony i obrony obiektów. Program obejmuje również zajęcia praktyczne, które prowadzone są na terenie jednostek wojskowych, w tym na terenie poligonów i wybranych obiektów wojskowych. Uczniowie mogą brać udział w wykładach i pokazach prowadzonych przez uczelnie wojskowe oraz szkoły oficerskie i podoficerskie.
Szkolenie podzielone jest na 3 etapy:
- zapoznawcze,
- zasadnicze,
- obóz szkoleniowy.

Główne cele obozu:

 • nabycie wiadomości i umiejętności dotyczących życia obozowego,
 • poznanie zasad bezpiecznego funkcjonowania o charakterze obronnym,
 • rozwijanie zainteresowań związanych z kształtowaniem sprawności i wytrzymałości fizycznej w środowisku wodnym, lądowym oraz na nieznacznych wysokościach,
 • rozwijanie samodzielności, zaradności, współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • nabywanie umiejętności wdrażania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy lub studiach o charakterze mundurowym,
 • doskonalenie umiejętności młodzieży w niesieniu pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym
 • pogłębianie umiejętności praktycznych, związanych z orientacją w terenie,
 • wdrażanie punktualności i dyscypliny,
 • wskazywanie form kulturalnego i pożytecznego sposobu spędzania czasu wolnego.

Uczniowie realizują zajęcia z wychowania fizycznego z elementami judo, samoobrony, pływania czy wspinaczki w wymiarze 4 godzin tygodniowo,

Szkoła stwarza możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończonego egzaminem oraz potwierdzonego europejskim certyfikatem, który daje kandydatowi do pracy w Policji 4 dodatkowe punkty rekrutacyjne.
Szkoła umożliwia także udział w szkoleniu sędziowskim, które daje uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego. Dla chętnych organizujemy zajęcia z obsługi drona oraz udział w kursie na prawo jazdy.  
Dla chętnych możliwe jest ukończenie szkolenia z zakresu ochrony imprez masowych, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.
Na koniec nauki uczniowie biorą udział w próbnych testach merytorycznych, psychologicznych i sprawnościowych, podobnych do tych, które obowiązują przy naborze do wojska i WOT. Otrzymują także certyfikaty udziału w zajęciach specjalistycznych.

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

 • przygotowanie wojskowe

Fakultatywne zajęcia pozaszkolne rozwijające zainteresowania:

 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • strzelectwo sportowe,
 • obsługa drona,
 • kurs prawa jazdy,
 • szkolenie z zakresu ochrony imprez masowych,
 • krav maga.

Możliwości rozwoju kariery zawodowej:
Wiedzę i umiejętności uczniowie mogą rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych na kierunkach takich jak: prawo i administracja, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo cywilne, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe i wszelkie, szeroko pojęte, kierunki wojskowe.
Kierunek stwarza także możliwość podjęcia późniejszej perspektywie pracy w wojsku, policji, straży granicznej, straży pożarnej, ratownictwie medycznym, służbie ochrony kolei, służbie ochrony lotnisk, służbie więziennej oraz służbach specjalnych.
 
Wybrane uczelnie:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Współpraca:
Jednotka patronacka: 7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku.
Szkoła współpracuje z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Słupsku, Akademią Pomorską w Słupsku i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gdańsku a także Komendą Miejską Policji w Słupsku.
Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60a. Informacje pod nr tel. (0-59) 845 62 00.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego


ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Z przyjemnością informujemy, że już od września br. uczniowie klasy pierwszej naszego Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego - klasa wojskowa wezmą udział w programie wprowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, który zapewni olbrzymie korzyści osobom poważnie myślącym o karierze w służbach mundurowych. Nasza szkoła otrzymała pozytywną opinię i zgodę na tworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego!
W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. Program realizowany będzie przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla naszych uczniów będzie 7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku.
Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, podstaw wychowania wojskowego, jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.
KORZYŚCI:!!!
Wprowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak: uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi). Ponadto uczniowie będą mieli możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej.
Inne atuty to: zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP; pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej, stałe konsultacje z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl