Rekrutacja - Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza

rok szkolny 2021/2022

Pobierz podanie lub Wypełnij i wyślij podanie online (formularz będzie aktywny od 17.05.2021)

W terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP,

W terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę zdrowia.

W terminie od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  • Warunkiem ubiegania się kandydatów o przyjęcie do LSP jest nie przekroczenie 17 roku życia.
  • Podstawą przyjęcia do Liceum Sztuk Plastycznych jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który zostanie przeprowadzony w dniu 12.06.2021 r. od godz. 9.00. Termin dodatkowy egzaminu: 29.06.2021 r. od godz. 9.00.
  • Sprawdzian obejmuje badanie wrażliwości plastycznej i ćwiczenia praktyczne z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji.
  • Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostaną ogłoszone 14.06.2021 r. (I termin) i 30.06.2021 r. (II termin).
  • O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
   • egzaminu wstępnego z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej (maksymalnie 30 punktów, przeliczanych w następujący sposób):
celujący - 10 punktów
bardzo dobry - 9 punktów
dobry - 7 punktów
dostateczny - 5 punkty
   • egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów, przeliczanych w następujący sposób):

Egzamin ósmoklasisty:
j. polski – 100% x 0,35 = 35 pkt
matematyka – 100% x 0,35 = 35 pkt
j. obcy – 100% x 0,30 = 30 pkt


   • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, historii i plastyki (maksymalnie 72 punkty, przeliczane w następujący sposób):
celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
   • za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydat może uzyskać 7 punktów.
   • za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać 18 punktów.
   • za aktywność społeczną kandydat może uzyskać 3 punkty.
  • Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 22 lipca 2021 r., godz. 14.00.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
– 2 sierpnia 2021 r., godz. 14.00.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl