Regulamin "Policjady" dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami policyjnymi

UWAGA!!! Zmiana w regulaminie, patrz rozdział I, punkt 4

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Pomorskie zmagania dla szkół mających klasy o profilu policyjnym zwany dalej „Policjadą 2011” odbywa się w Słupsku.
 2. Organizatorem imprezy jest Policyjne Liceum Ogólnokształcące przy ZSI w Słupsku we współpracy ze Szkołą Policji w Słupsku.
 3. W „Policjadzie” mogą wziąć udział szkoły mające klasy o profilu policyjnym.
 4. Organizatorzy zapewniają nocleg oraz wyżywienie, dojazd na koszt uczestników.

Rozdział II
Warunki uczestnictwa w „Policjadzie”

 1. Dyrektor szkoły, w której prowadzone są klasy o profilu policyjnym w terminie do 02 kwietnia 2011r. przesyła zgłoszenie do sekretariatu ZSI w Słupsku potwierdzające chęć udziału w imprezie.
 2. Zgłoszenie potwierdzające chęć udziału w „Policjadzie” powinno dodatkowo zawierać: imienną listę uczestników wraz z ich danymi osobowymi i numerem telefonu do prawnych opiekunów.
 3. Organizatorzy na miejscu zapewniają: posiłki, nocleg, sprzęt potrzebny do realizacji zawodów oraz transport na terenie miasta.
 4. W „Policjadzie” biorą udział drużyny składające się z 10 osób (5 dziewcząt i 5 chłopców) oraz opiekun reprezentacji.
 5. Zawodnicy zobowiązani są posiadać: strój sportowy do testu sprawności fizycznej, dokument potwierdzający tożsamość oraz potwierdzenie ubezpieczenia (w razie wypadku).
 6. Wszystkich uczestników obowiązuje umundurowanie.

Rozdział III
Zasady organizacyjne „Policjady”
W ramach imprezy rozgrywane będą następujące konkurencje:

 1. Sprawdzian obejmujący wiedzę ogólną z zakresu zagadnień policyjnych. Tematyka zagadnień podana w załączniku numer 1.
 2. Test sprawności fizycznej. Szczegółowy opis toru przeszkód podany w załączniku numer 2.
 3. Sprawdzian z umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Przykładowe sytuacje podane w załączniku numer 3.
 4. Test umiejętności strzeleckich. Strzelanie statyczne na strzelnicy pneumatycznej
  z odległości 10m.
 5. Autoprezentacja drużyny. Forma dowolna: skecz, prezentacja multimedialna, film. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenie zapotrzebowania na sprzęt multimedialny. 
 6. Konkurs na plakat pod tytułem: „Policja przyjazna społeczeństwu”. Uczestnicy mają 5 minut na omówienie wykonanej pracy.

Pracami komisji sędziowskiej kierują: Krzysztof Straszak i Robert Stefański, w skład zespołu wchodzą również: dyrektor ZSI w Słupsku oraz opiekunowie poszczególnych zespołów.
Kolejność startu poszczególnych drużyn określana jest w drodze losowania.
W przypadku kontuzji któregoś z zawodników w drodze losowania wybierana jest osoba, która ma go zastąpić.

Rozdział IV
Zasady organizacyjne poszczególnych konkurencji.

 1. Test sprawdzający wiedzę ogólną z zakresu zagadnień policyjnych obejmuje zagadnienia podane w załączniku numer 1.
 2. Każdy z zawodników rozwiązuje test samodzielnie.
 3. Komisja sędziowska nie przyznaje punktów zawodnikowi za niesamodzielne rozwiązywanie testu.
 4. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez większą liczbę osób, uniemożliwiającej wyłonienie trzech pierwszych miejsc, przewidziana jest dogrywka składająca się z 10 pytań. Wygrywa zawodnik z największą liczbą punktów
  i najlepszym czasem.
 5. Test sprawności fizycznej odbywa się na terenie Szkoły Policji w Słupsku. Szczegółowy opis toru przeszkód dostępny w załączniku numer 2. Wyniki testu sprawności fizycznej przeliczane są według regulaminu dostępnego w załączniku.
 6. Test z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wykonywany jest przez drużynę mieszaną składającą się z  10 osób. Przykładowe zadania dostępne w załączniku numer 3.
 7. Każda z drużyn powinna posiadać własną apteczkę pierwszej pomocy.
 8. Test umiejętności strzeleckich przeprowadzony zostanie w formie zadania praktycznego wykonywanego przez drużynę składająca się z 10 zawodników. (Strzelanie statyczne na strzelnicy pneumatycznej z odległości 10m).
 9. Organizatorzy turnieju zapewniają broń i amunicję.
 10. Autoprezentacja drużyny oraz plakat oceniane będą przez komisję sędziowską
  oraz nauczycieli przedmiotów specjalistycznych z Liceum Plastycznego w Słupsku.
 11. Wszystkie konkurencje będą oceniane wg kart oceny dostępnych w załączniku numer 4.

Rozdział V
Postanowienia końcowe.

 1. Drużyny, które zdobędą trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody niespodzianki.
 2. Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w konkurencjach: test wiedzy, test sprawności fizycznej i strzelanie również otrzymują nagrody.
 3. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez poszczególne drużyny
  o kolejności decyduje miejsce zajęte w konkurencji sprawdzającej wiedzę z zakresu zagadnień policyjnych.
 4. Dyrektorzy szkół drużyn biorących udział w „Policjadzie” wyrażają zgodę
  na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926).
 5. Wszelkie pytania, uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do sekretariatu ZSI
  w Słupsku.
 6. Regulamin imprezy będzie dostępny od dnia 25 marca 2011r. na stronie ZSI  zsi.slupsk.pl w zakładce "Policjada 2011".

Załączniki:

Kontakt: Agnieszka Kałuża-Horbaczewska, Robert Laskowski, Krzysztof Antonowicz
Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku przy Zespole Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk
tel. 0-59 8456070

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl